<nobanner>
 
, (Beksinski, Zdislav. 1929-2005)
, (Bulhak, Jan. 1876-1950)
, (Vankovich, Valenty. 1800-1842)
, (Zhukovsky, Stanislav. 1873-1944)
, (Tamara de Lempicka. 1898-1980)
, (Matejko, Jan. 1838-1893)
, (Oleshkevich, Iosif. 1777-1830)
, (Orlovsky, Alexander. 1777-1832)
, (Peszka, Jozef. 1767-1831)
, (Prushinskiy, Stanislav Antony. 1826-1895)
, (Rushchits, Ferdinand. 1870-1936)
, (Semiradsky, Henry. 1843-1902)
, (Smuglevich, Franisk. 1745-1807)
, (SIUDMAK, Wojtek. . 1942)
, (Tarasewicz, Leon. . 1957)
, (Schluter, Andreas. 1660-1714)