<nobanner>
 
, (Beshkov, Ilija. 1901-1958)
, (Boros, Zoltan. . 1965)
, (Bojadzhiev, Zlatju. 1903-1976)
, (Venev, Stoyan. 1904-1989)
, (Gyudjenov, Atanas. 1847-1936)
, (Gyudjenov, Dimiter. 1891-1979)
-, (Dimitrov-Majstora, Vladimir. 1882-1960)
, (Zograf, Zahary. 1810-1853)
, (Lavrenov, Zanko. 1896-1978)
, (Mitov, Anton. 1862-1930)
, (Myrkvichka, Ivan. 1856-1938)
, (Pavlovich, Nikolay. 1835-1894)
, (Petrov, Iliya. 1903-1975)
, (Pomerantsev, Alexander. 1849-1918)
, (Stanchev, Hristo. 1870-1950)
, (Stoyev, Vassil. . 1950)
, (Tonev, Ljuben. 1908-2001)
, (Uzunov, Dechko. 1899-1986)
 (Funev, Ivan. 1900-1983)
, (Hadjimishev, Ivo. . 1950)
, (Tsokev, Hristo. 1847-1883)
, (Yavashev, Hristo. . 1935)